Verlof aanvragen

Kinderen zijn leerplichtig. Verlofaanvragen worden dan ook gewogen aan de daarvoor geldende regels. Er kan bijvoorbeeld verlof worden toegekend bij een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, een verhuizing, een religieuze verplichting of het vieren van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders. Ook is het mogelijk dat verlof omwille van een medisch consult, dat niet buiten schooltijd kan worden ingepland, wordt toegekend. Verlofaanvragen omwille van vakanties of bijvoorbeeld het omzeilen van files e.d. zullen niet worden gehonoreerd.

Bovenstaande verlofaanvragen dienen zo mogelijk tot zes weken van tevoren te worden ingediend. Dit omdat overleg met de leerplichtambtenaar onderdeel uit kan maken van de verwerking.

Geef bij uw verlofaanvraag duidelijk aan voor wie u verlof aanvraagt, voor welke periode u verlof aanvraagt en wat de specifieke reden van uw aanvraag is.

Hieronder kunt u het verlofformulier downloaden. Tevens kunt u een verlofformulier ophalen bij de administratie van de school.

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: info@sintnicolaasschool.nl of inleveren bij de administratie van de school. Uw aanvraag wordt na ontvangst beoordeeld. De terugkoppeling vindt plaats via per email. Indien iets niet helder is, wordt u hierover gebeld.