Raad van Toezicht

In augustus 2021 is binnen de Nicolaas-Stichting de omslag gemaakt van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. De directeur-bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor al hetgeen verband houdt met de Nicolaasschool en vormt het bevoegd gezag. Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder.

De RvT bestaat uit de volgende leden:

  • Mevr. C.(Cécile) H.M.L. Servaes, voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie.
  • Dhr. P.(Peter) A.J.  Bootsma, vice-voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit.
  • Dhr. R.(Rein) J. Puma,  voorzitter commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit en contactpersoon medezeggenschap.
  • Dhr. L.(Ludo) J.A. Mennes, lid auditcommissie.
  • Mevr. A (Xandra).M.G. Reinke -Scheepers, lid remuneratiecommissie, lid commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit, en aandachtsveld personeel.

Het reglement van de Raad van Toezicht vindt u  hier.

Indien men vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar directeur.bestuurder@sintnicolaasschool.nl.