Over

 

Levensbeschouwelijke identiteit

De St. Nicolaasschool is een bijzondere school, waar onderwijs gegeven wordt vanuit de katholieke traditie en het christelijke geloof. De kinderen leren de Bijbelverhalen kennen en leren daardoor ook de achtergrond van onze cultuur. Daarnaast maken de kinderen kennis met de verschillende godsdiensten van over de gehele wereld. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van de methoden “Trefwoord” en “Hemel en aarde”. We gaan minstens vier keer per jaar naar de kerk. Ieder jaar behandelen we een godsdienstig thema. Ook tijdens het “Artelier” wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het leven van Jezus.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.
  • Zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen.
  • Geloof hebben in de toekomst.

Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren. Onze school heeft regelmatig contact met de H. Nicolaasparochie in Haren, die vlakbij de school haar kerkgebouw heeft.

Missie: “Kwaliteit voor en door kinderen”

De St. Nicolaasschool is een katholieke basisschool met een eigen identiteit. Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar en in de toekomst staan hoog in het vaandel.

We zijn een effectieve school: Kenmerken daarvan zijn:

  • sterk onderwijskundig leiderschap
  • accent op de verwerving van basisvaardigheden
  • een ordelijk en veilig klimaat
  • hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen
  • frequente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen

We houden van structuur, rust en regelmaat. Hoog goed is om kinderen te laten ervaren dat ze erbij horen: “Wij van de St. Nicolaasschool”. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, maar erkennen de verschillen. Zorg naar alle kanten wordt geboden. We vinden actief burgerschap belangrijk en proberen daar in de lessen meer aandacht aan te besteden. We willen onze kinderen in aanraking laten komen met een rijk, breed aanbod op kunstzinnig en cultureel gebied. ICT heeft een belangrijke plaats binnen de school. Omgaan met computers is een van de basisvaardigheden.

Willen we onze uitgangspunten vast blijven houden, dan heeft dat gevolgen voor het handelen van de leerkrachten, het bestuur, de medezeggenschapsraad, het besteden van de gelden en de omvang van de school.

Aandacht voor normen en waarden

We willen onze leerlingen leren om zich verantwoordelijk te voelen voor de mensen en de wereld om hen heen en te kijken zonder vooroordelen. We willen dat onze leerlingen leren participeren in onze maatschappij met al zijn verscheidenheid. Onze school vormt een dagelijkse oefenplaats voor de waarden die wij in ons onderwijs centraal stellen.

We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk door het benoemen van het gewenste gedrag. Leerkrachten tonen in de omgang met kinderen en met elkaar het goede voorbeeld. Om de sociaal emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden te bevorderen maken wij onder andere gebruik van de methodes “Trefwoord” en “Hemel en Aarde”. Een leerlingvolgsysteem voor sociale vaardigheden zorgt er voor dat we de ontwikkeling van onze leerlingen op dit gebied goed kunnen blijven volgen.

Veilig voelen

Veilig voelen is een voorwaarde om goed te kunnen spelen en werken. Je voelt je veilig als je weet waar je aan toe bent. We willen er samen zorg voor dragen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Daarom hanteren we op school “de gouden regels”. Hierin staat aangegeven hoe we met elkaar omgaan:

1 .        we helpen elkaar als het kan

2 .        we proberen aardig voor elkaar te zijn

3 .        we proberen te luisteren naar elkaar en elkaar te begrijpen

4 .        we pakken alleen iets van de ander, als de ander dat goed vindt

5 .        we gebruiken alleen fatsoenlijke taal

6 .        we bemoeien ons alleen met onze eigen zaken

7 .        we doen elkaar geen pijn door schoppen of slaan, maar ook niet door schelden

8 .        we proberen iedereen te laten meedoen bij ons spel

9 .        we respecteren elkaar zoals we zijn

10.       we spelen niet voor eigen rechter