Verlof aanvragen


Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Dit betekent dat kinderen, behalve wanneer er sprake is van ziekte, alle dagen en dagdelen op school moeten zijn. Toch zijn er soms situaties waarin het wenselijk of noodzakelijk is dat kinderen verlof toegekend krijgen en vrij worden gesteld van de leerplichtwet. We kennen daarom twee soorten verlof.

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden 

Het toekennen van verlof is mogelijk wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden zoals bijvoorbeeld een specifiek huwelijksjubileum of het overlijden van een bloedverwant tot de vierde graad. Voor het aanvragen van een dergelijk verlof gebruikt u aanvraagformulier 1. 

Vakantieverlof 

In uitzonderlijke gevallen is het soms ook mogelijk om vakantieverlof toegekend te krijgen. Denk hierbij aan iemand die bijvoorbeeld seizoensgebonden werk heeft in de fruitteelt of in de horeca. Voor het aanvragen van een dergelijke verlof gebruikt u aanvraagformulier 2. 

Procedure

  • De aanvraag voor verlof moet ruim van tevoren (bij voorkeur 8 weken) worden ingediend bij de adjunct-directeur van school middels een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

  • Goedkeuren of afwijzen van het verlof door de adjunct-directeur gebeurt conform de wetgeving zoals deze door de Rijksoverheid aan scholen is opgelegd. 

  • In geval van twijfel neemt de adjunct-directeur contact met de ouders en eventueel de leerplichtambtenaar op. 

  • Bij een overschrijding van een totaal van 10 lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig. 

  • De school registreert het verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd). 

  • School is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd schoolverzuim te melden. 

  • Indien u zich niet met de beslissing van school en/of de leerplichtambtenaar kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 13a of artikel 14, lid 1 en bij de leerplicht van de gemeente indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 14, lid 3.

  • Ingevulde aanvraagformulieren mag u mailen naar marijke.boon@sintnicolaasschool.nl of afgeven op school.