Leerlingenraad

 

De Leerlingenraad (LLR) van de Sint Nicolaasschool behandelt ideeën en onderwerpen die onze kinderen belangrijk vinden voor onze school. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn: denk aan de aankleding van het schoolplein en het schoolgebouw, pleinregels en schoolbrede afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Op deze manier vertegenwoordigt de LLR de kinderen van onze school; de LLR behartigt de belangen van de kinderen en praat namens alle kinderen van onze school. 

Daarnaast kan de directie en het team van leerkrachten de LLR vragen om mee te denken over keuzes die we op onze school moeten maken. Keuzes waarbij wij de betrokkenheid en mening van onze kinderen belangrijk vinden.  

Via de periodieke klassenvergaderingen in de groepen vijf tot en met acht komen nieuwe ideeën en onderwerpen op de agenda van de LLR. De klassenvertegenwoordigers van de betreffende groepen lichten de ideeën en onderwerpen toe en beargumenteren waarom hun groepen deze ideeën en onderwerpen belangrijk voor onze school vinden. De LLR overlegt, denkt mee en beslist over deze ideeën en onderwerpen. Hiervan maakt de LLR een actielijst, met per onderwerp: prioriteit, mate van uitvoerbaarheid en urgentie. Zo beslist de LLR welke ideeën en onderwerpen ze doorgevoerd wil hebben. 

De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en het mandaat om te bepalen welke ideeën en onderwerpen wij als school definitief uitvoeren ligt bij de directie, samen met het team van leerkrachten. Als de directie in overleg met het team van leerkrachten beslist om een idee of onderwerp niet uit te voeren, dan licht de directie (via de voor de LLR verantwoordelijke leerkracht) met argumenten aan de LLR toe waarom we dit zo hebben besloten. 

Ook als de directie samen met het team een idee of onderwerp goedkeurt, deelt zij dit mee aan de LLR. Afhankelijk van het idee of onderwerp kunnen onze kinderen dit vervolgens zelf in overleg met elkaar regelen, zorgen dat ze het idee of onderwerp eventueel met hulp van leerkrachten voor de school realiseren.

De LLR bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen vijf tot en met acht.
De klassenvertegenwoordigers zijn door de kinderen van de betreffende groepen via verkiezingen gekozen. In totaal zitten er acht kinderen in de LLR. De LLR wordt door een leerkracht begeleid. 

Aan het begin van een schooljaar houden de groepen (opnieuw) verkiezingen en kiezen de kinderen nieuwe klassenvertegenwoordigers. De nieuwe klassenvertegenwoordigers vormen de LLR voor het nieuwe schooljaar.

De vergaderingen van de LLR vinden in principe plaats op elke eerste donderdag van de maand, van 9.15 - 10.00 uur (met uitzondering van vakanties en feestdagen).

De Sint Nicolaasschool heeft een LLR, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren omgaan met (gezamenlijke) verantwoordelijkheid, sociale betrokkenheid, vergaderingen en democratische processen (burgerschap).

Naast burgerschapsvorming heeft de LLR samen met de klassenvergaderingen als doel om: 

  • Onze kinderen te betrekken bij keuzes die we op onze school maken;
  • Het gevoel van verantwoordelijkheid onder onze kinderen over schoolse zaken te bevorderen;
  • Onze kinderen laten ervaren en ondervinden hoe ze mee kunnen praten en invloed kunnen uitoefenen op wat er op onze school gebeurt;
  • Een stem te geven aan de kinderen van onze school;
  • Onze kinderen op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met de grondbeginselen van de democratie.