Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) fungeert als toetsend en adviserend orgaan voor het bestuur en de school. De MR heeft tot taak overleg te voeren met de verschillende geledingen van de school. Binnen dit overleg passeren veel beleidsvoorstellen van de schoolleiding. Afhankelijk van het soort voorstel heeft de raad instemmingsrecht of adviesrecht. De MR denkt mee namens ouders en personeel over de beleidsbepaling van de school. De MR heeft ook de mogelijkheid zelfstandig met beleidsvoorstellen te komen en deze voor te leggen aan de schoolleiding. Indien u hierover vragen of suggesties heeft, kunt u terecht bij de MR.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement dat ter inzage ligt op school.

De MR bestaat in zijn huidige samenstelling uit zes leden, bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Thomas Bugel (voorzitter), Michiel Helder en Linda Faber. De personeelsgeleding bestaat uit Annebeth van Koldam, Brigitta Metz en Matthijs Bruintjes (secretaris).

De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien er vertrouwelijke vergaderpunten moeten worden besproken, worden deze aan het begin van de vergadering aangekondigd.

Hierbij de vergaderdata voor het schooljaar 2023 - 2024:

Data: Tijdstip:
10-10-2023 19.00
27-11-2023 19.00
15-01-2024 19.00
04-03-2024 19.00
15-04-2024 19.00
08-07-2024 19.00