Ontwikkeling kind

Rapportage en oudergesprekken

Tweemaal per jaar ontvangt u een rapport over de ontwikkeling van uw kind. Dit verslag maakt duidelijk hoe uw kind in de groep is, hoe het zich heeft ontwikkeld en of er punten zijn die voor de komende periode extra aandacht behoeven.

De verslagen worden toegelicht in een “15-minutengesprek”. Indien u behoefte heeft aan meer contact met de leerkracht om te spreken over uw kind kunt u hiertoe met hem/haar persoonlijk een afspraak maken. Daarnaast is er voor de jongste kleuters een uitgebreid oudergesprek aan de hand van de zogenaamde “kijklijst”. Dit gesprek vindt plaats als uw kind/kleuter ongeveer twee maanden op school zit. Tijdens oudergesprekken is het leerlingvolgsysteem te bekijken.

Volgen van ontwikkelingen van kinderen

Wij proberen de ontwikkeling en vorderingen van uw kind zo goed mogelijk te volgen. Dit doen wij door:

- dagelijkse observaties / monitoren dagelijks werk

- registreren vorderingen en aandachtspunten

- regelmatig afnemen van methode gebonden toetsen

- afnemen van methode onafhankijk CITO-toetsen (2x p/j)

- analyseren van toetsresultaten t.b.v. het onderwijsaanbod

- gebruik van een leerlingvolgsysteem t.a.v. cognitieve ontwikkeling

- volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Monitoren en ondersteuning:

De onderbouw maakt gebruik van Mijn Kleutergroep. Dit is een leerlingvolgsysteem voor taal, rekenen, motoriek en sociale/emotionele ontwikkeling. De uitkomsten worden gebruikt voor het bepalen van het onderwijsaanbod voor het individuele kind en/of de groep. 
 
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen nauw en gaan indien nodig met de intern begeleider in overleg.
 

Vanaf de CITO-M6 toetsen worden de resultaten in een verwijsindex geplaatst. Het gaat om de CITO toets resultaten Midden 6, Eind 6, Midden 7, Eind 7 en Midden 8. Dit geeft een reëel beeld voor de Plaatsingswijzer richting het voortgezet onderwijs. Natuurlijk worden daarnaast de algemene indrukken vanuit huis en school meegenomen in het gesprek om de juiste schoolkeuze te maken voor uw kind.

De ondersteuning aan kinderen is vastgelegd in ons intern traject leerlingondersteuning. In het kort komt het op het volgende neer: wanneer een kind uitvalt of opvalt bij een bepaald vakgebied of op sociaal-emotioneel terrein, bespreekt de leerkracht de leerling tijdens de leerlingbespreking en tussendoor met de intern begeleider.

Er wordt een eerste handelingsplan geschreven dat gedurende een periode wordt toegepast. Wanneer het probleem niet is verholpen, blijft de leerling in de leerroute: samen met de intern- begeleider wordt onderzocht hoe we het kind het best verder kunnen helpen. Dit wordt vermeld in een handelingsplan, dat wordt besproken tijdens een oudergesprek. We vragen onder het verslag de handtekening van ouders.

Een handelingsplan is voorzien van een evaluatiedatum. Op deze datum wordt wederom gekeken of het handelingsplan het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Indien nodig volgt een aanpassing.

Eventuele remediering kan op meerdere manieren ingevuld worden. Zo kan een leerkracht met ander materialen of leerstrategiën gaan werken of er wordt extra begeleiding door een onderwijsassistent geboden. Ook is het mogelijk dat er remedial teaching (RT, extra hulp) door een Remedial Teacher gegeven wordt. 

De intern begeleider (IB‘er) volgt het hele traject, houdt de handelingsplannen en evaluatiedata in de gaten en zorgt voor ondersteuning van de leerkracht. Waar nodig kan de IB'er kinderen testen en volgen met de video. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders.

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders is het dan mogelijk hulp van buiten af in te schakelen. De Sint Nicolaasschool heeft een groot arsenaal aan mensen en instanties waar mee gewerkt wordt. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en dus de hulpvraag van de school wordt desgewenst expertise op maat ingekocht.

Extra zorg kan uiteraard nodig zijn voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben. Ook hier proberen wij zowel binnen als buiten de klas in te voorzien. Een speciaal aanbod verzorgen wij vanuit de Leerrotonde.